OPŁATY

ROK SZKOLNY 2018/2019 – CZESNE – KURSY STANDARDOWE

Opłata za cały kurs na jednym poziomie (10 miesięcy: IX 2018 – VI 2019) wynosi:

Rabaty: Rabaty nie sumują się

RABATY PRZYSŁUGUJĄ WYŁĄCZNIE PRZY TERMINOWYCH WPŁATACH

Opłata miesięczna wynosi 165 zł i jest stała bez względu na ilość lekcji w miesiącu, również w miesiącach obejmujących przerwy świąteczne i ferie (patrz Regulamin Szkoły).

Termin płatności: do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Kwot wcześniej wpłaconych nie zwraca się. Prosimy zachować dowody wpłat (KP/ potwierdzenie przelewu), gdyż stanowią one podstawę do ewentualnej reklamacji.


Dane do przelewu:
Nazwa i adres odbiorcy:PRYWATNA SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO EUROLINGUA
41-218 SOSNOWIEC, UL. DOBRZAŃSKIEGO 124
Nazwa banku:ING Bank Śląski o/Sosnowiec
Numer rachunku:05 1050 1360 1000 0022 2790 8791
Tytuł:W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz okres,
 za jaki dokonywana jest wpłata.

WYCIĄG Z REGULAMINU PSJA 'EUROLINGUA'
§ V. OPŁATA ZA NAUKĘ
  1. Nauka może być kontynuowana tylko pod warunkiem terminowego dokonania opłaty. Niedotrzymanie terminu płatności powoduje skreślenie z listy słuchaczy.
  2. Prawo do dodatkowych konsultacji z lektorem przysługuje tylko pod warunkiem terminowej opłaty za kurs.
  3. Warunkiem przystąpienia do egzaminów końcowych i uzyskania Zaświadczenia jest opłacenie całości obowiązujących słuchacza opłat.
  4. Egzaminy w sesji poprawkowej podlegają dodatkowej opłacie.
  5. Słuchacz rozpoczynający kurs do dnia 15-tego każdego miesiąca zobowiązany jest do opłaty za cały bieżący miesiąc, słuchacz rozpoczynający kurs po 15-tym dniu miesiąca płaci połowę bieżącej opłaty miesięcznej.
  6. Słuchacze mają prawo do rezygnacji z kursu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia (na piśmie).
  7. Słuchacze otrzymują pokwitowania wpłat /KP lub Faktura/.
  8. Szkoła nie pobiera opłat za miesiące wakacyjne (VII, VIII).
  9. Szkoła gwarantuje niezmienność ceny kursu w ciągu całego roku szkolnego. Aktualną wysokość opłat określa bieżąca oferta.